Grupa Słoneczka - Ramowy Plan Dnia

7.00 – 8.00 - Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy indywidualne. Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo – dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawczej w sali.


8.00–9.00 - Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe integrujące całą grupę, czynności higieniczne, praca dyżurnych.

9.00-9.30 - Śniadanie, praca dyżurnych


9.30 – 12.00 - Modlitwa. Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowywania przedszkolnego z cała grupą. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą. Zabawy dowolne wynikające z zainteresowań dzieci w sali lub na placu zabaw. Zajęcia dodatkowe (religia, rytmika, gimnastyka). Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycieli w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku; Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.


12.00 – 12.30 - Obiad, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych


12.30 –14.30 - Kształtowanie zachowań prozdrowotnych – zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali zabawy o nieznacznej aktywności umożliwiające odpoczynek po posiłku, realizacja pomysłów dzieci. Zabawy dowolne. Zabawy na świeżym powietrzu. Zabawy dydaktyczne realizujące program wychowania przedszkolnego/ ( język angielski ). Zajęcia indywidualne.


14.00 – 14.30 - Podwieczorek.


14.30 – 17.00 - Zabawy dydaktyczne/ zabawy w kręgu. Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Praca z dzieckiem zdolnym. Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo – dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawczej w sali. Rozchodzenie się dzieci.
29 wyświetleń0 komentarzy
Bez tytułu_edited.png